5 min.

Důvody pro výpověď nájmu. Víte, jaké jsou?

Leden 20, 2024
Štěpán Gjurič
Ukončení nájmu má svá pravidla. Jak byste měli postupovat?

Ve zkratce: 

 • Výpověď z nájmu může dát nájemník i majitel.

 • Výpověď by měla respektovat důvody, které stanovuje občanský zákoník.

Výpověď z nájmu

Nájemní smlouvu lze ukončit dvěma způsoby – pokud uplyne doba, na kterou byla sjednána nebo ji jedna ze smluvních stran vypoví předčasně (kdy tak lze učinit definuje občanský zákoník). Spolu s nájmem zaniká i podnájem, který nelze samostatně prodloužit. Výpověď podnájemní smlouvy jako takové lze podat bez udání důvodu, a to je jeho velkým rizikem. Znáte rozdíly mezi nájmem, podnájmem a pronájmem?

Z jakých důvodů může nájem vypovědět nájemník?

Bez udání důvodů
Podle §2231 může nájemce ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou bez nutnosti uvádět důvod. V tomto případě musí dodržet výpovědní lhůtu dlouhou tři měsíce.

Změna okolností
Dále, podle §2287, je možné vypovědět nájemní smlouvu na dobu určitou, pokud došlo ke změně osobních okolností nájemce, které znamenají, že by od něj již nebylo rozumné vyžadovat pokračování v nájmu. I zde platí tříměsíční výpovědní lhůta.

Nemovitost nepoužitelná k bydlení
V případech, kdy je nemovitost nepoužitelná pro bydlení (dle § 2227 a § 2266), má nájemce právo ukončit nájemní smlouvu okamžitě. To platí v situacích, kdy se nemovitost stane neobyvatelnou nebo pokud pronajímatel neopraví poškození či vadu nemovitosti v dostatečné lhůtě. V těchto případech není potřeba dodržovat žádnou výpovědní lhůtu a nájem by měl skončit okamžitě po doručení výpovědi.

Z jakých důvodů může nájem vypovědět majitel?

Pronajímatel potřebuje nemovitost užívat
Podle § 2288 má pronajímatel možnost ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou, pokud potřebuje byt pro sebe nebo pro své příbuzné z osobních důvodů. V takovém případě je nutné dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu.

Porušení smlouvy nájemcem
V případě zvlášť závažného porušení nájemní smlouvy nájemcem, jak je definováno v § 2291, mohou být důvody pro výpověď následující:

 1. Nájemce neplatí nájemné a náklady na služby po dobu alespoň tří měsíců.

 2. Nájemce způsobuje závažné nebo nenapravitelné poškození bytu nebo domu.

 3. Nájemce škodí majetku nebo způsobuje obtíže pronajímateli nebo ostatním osobám v domě.

 4. Nájemce používá byt neoprávněně nebo k jinému účelu, než bylo dohodnuto v nájemní smlouvě.

Před výpovědí musí pronajímatel nejprve vyzvat nájemce, aby se zdržel svého nepřijatelného chování a upozornit ho, že v případě nepříznivé změny chování bude výpověď následovat. Pokud nájemce své chování nezmění, může pronajímatel podat výpověď. K předání nemovitosti by mělo dojít bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi, avšak nejpozději do 30 dní od doručení.

Další důvody pro výpověď nájemní smlouvy:

 1. Nájemce podpronajal celý byt bez souhlasu pronajímatele, nebo podpronajal část bytu bez toho, že by majiteli bytu dal vědět.

 2. Nájemce neinformoval pronajímatele o zvýšení počtu osob žijících v nemovitosti.

 3. V bytě žije více osob, než je vhodné s ohledem na jeho velikost.

 4. Nájemce opakovaně zanedbává běžnou údržbu bytu.

 5. Nájemce neoznámil pronajímateli potřebu neodkladných oprav.

 6. Nájemce provedl stavební úpravy v bytě bez předchozího souhlasu pronajímatele.

 7. Nájemce nezaplatil část jistiny, tzv. kauce.

 8. Nájemce neumožňuje pronajímateli prohlídku bytu.

 9. Nájemce brání pronajímateli v provádění oprav a údržby bytu.

Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé straně, v souladu s ustanoveními nájemní smlouvy.

Chcete dobře pronajmout? Obraťte se na nás

Nechte nám na sebe kontakt a krátký popisek, s čím vám můžeme pomoct. Ozveme se, jakmile to bude možné.