7 min.

Věcné břemeno u nemovitostí – co to je? Kdy se vás týká?

Leden 17, 2024
Štěpán Gjurič
Věcné břemeno se může stát pro vlastníka nemovitosti noční můrou. Co vše si zkontrolovat, abyste se nedostali do pasti? Jaké typy věcných břemen rozlišujeme?

Ve zkratce: 

  • Věcné břemeno = omezení vlastníka, povinnost něco strpět nebo aktivně konat ve prospěch druhé osoby.

  • Věcných břemen je celá řada, některá dokonce nejsou zapsaná v katastru nemovitostí.

  • Věcná břemena mohou mít zásadní dopad na hodnotu i používání nemovitosti. Proto je musíte před koupí poctivě prověřit.

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno nemovitosti lze jednoduše popsat jako určité omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch druhé osoby. Vlastník nemovitosti má povinnost něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Typů věcných břemen je celá řada a mohou být i ve váš prospěch.

Příklady věcných břemen, se kterými se můžete setkat

Věcné břemeno užívání, věcné břemeno bytu

Tento právní termín se vztahuje na právo užívat nebo sdílet konkrétní majetek určeným osobám. V naší situaci to zahrnuje nemovitosti nebo jejich části. Tento druh práva je často uplatňován ve prospěch rodičů nebo prarodičů, kteří zde mohou žít až do své smrti. Když mluvíme o věcném břemeni bytu, máme na mysli právo na obývání, ale ne vlastnictví bytu jako takového. To vás může omezit v celé řadě situací. Banky obvykle nemovitosti s takovýmto omezením nepřijímají jako zástavu. Někdy může být břemeno zaznamenáno v katastru i po úmrtí oprávněné osoby. V takovém případě je nutné na katastru předložit úmrtní list, ale mějte na paměti, že výmaz může trvat. Pokud kupujete nemovitost na hypotéku, může být také nutné předložit bance doklad o výmazu břemene, abyste úvěr získali.

Věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno cesty

V souladu s Novým občanským zákoníkem může jednotlivec požadovat zajištění přístupu ke svému pozemku. To se nazývá "nezbytná cesta" a o jejím zřízení rozhoduje soud. Kromě některých specifických věcných břemen není majitel nemovitosti povinen sjednat smlouvu o věcném břemenu. Pokud k vaší nemovitosti nevede veřejná přístupová cesta (tj. cesta v majetku obce nebo správy silnic příslušného kraje apod.), máte právo na zřízení tzv. služebnosti. Tato práva mohou vzniknout několika způsoby: prostřednictvím smlouvy, rozhodnutím státního orgánu (nejčastěji soud), závětí, dohodou mezi dědici nebo vydržením. Podobnou formou práva je věcné břemeno, které umožňuje chůzi nebo jízdu, vytváření stezek nebo přístupových cest.

Věcné břemeno dožití a výměnku

Tento typ právního omezení je velmi podobný břemenu užívání, s několika společnými pravidly a zásadami. Obvykle je uplatňován majitelem nemovitosti v okamžiku, kdy se rozhodne darovat nebo prodat svůj majetek, což často bývá v případě převodu nemovitosti na děti. Majitel při tomto převodu může stanovit podmínku, že si přeje nadále užívat celou nemovitost nebo její určitou část. Tato praxe umožňuje původnímu majiteli zachovat určitou míru užívání nemovitosti až do své smrti

Věcné břemeno dle listiny

Tento všeobecný typ břemena může zahrnovat různé druhy břemen nebo jejich kombinace. Často se jedná o specifické břemeno, které nemohl daný katastrální úřad zařadit do žádné standardní kategorie nebo se jedná o soubor více břemen uvedených v jedné listině. I když mohou mít věcná břemena v některých případech jen malý vliv na hodnotu nemovitosti a na možnosti jejího využití, v jiných situacích mohou představovat značná omezení. Je důležité si být vědom těchto potenciálních dopadů při koupi nebo prodeji nemovitosti, protože mohou významně ovlivnit vaše práva a povinnosti jako vlastníka.

Věcné břemeno může mít zásadní dopad na hodnotu nemovitosti. Obraťte se na nás a ujistěte se, že neuděláte chybu.

Dělení na služebnost a reálná břemena

V právním řádu můžete najít dělení na služebnost a reálná břemena. Služebnost je pasivní. Vlastník nemovitosti tak musí definované věci strpět nebo se zdržet určitých činností. Příkladem je, když přes váš pozemek vede jediná možná cesta k pozemku někoho jiného. Reálná břemena jsou pak situace, kdy jako vlastník musíte něco aktivně činit a konat. Například rodič daruje svým dětem nemovitost, ale v darovací smlouvě zakotví, že děti mu musí pomáhat až do jeho smrti s úklidem a nákupy a zároveň ho musejí nechat v nemovitosti dožít.

Co zkontrolovat na listu vlastnictví?

Věcná břemena a služebnosti katastr nemovitostí zapisuje na listy vlastnictví jednotlivých nemovitostí. List vlastnictví je rozdělen do několika částí. Věcná břemena se mohou objevit v části B nebo C. Pokud věcné břemeno najdete v části B, je zřízeno ve prospěch nemovitosti. Pokud ale svítí v části C, je nemovitost věcným břemenem zatížena, což znamená, že ho budete muset strpět. Část C byste si tedy měli pořádně zkontrolovat, protože přehlídnutí nepříjemného věcného břemene se nevyplácí.

Věcné břemeno nezapsané v katastru

Můžeme se setkat i se situací věcného břemena nezapsaného v katastru. To je nejčastěji spojeno s minulým režimem a inženýrskými sítěmi. I přesto, že v katastru není žádná zmínka, při případných sporech je ale i na nezapsané břemeno v takovémto případě brán zřetel. To znamená, že každou kupovanou nemovitost byste si měli prověřit s odborníky, abyste nekoupili zajíce v pytli.

Jak vymazat věcné břemeno z katastru?

Chcete se věcného břemene zbavit? Pak musíte na katastr nemovitostí podat návrh na výmaz a odůvodnit, na základě čeho má věcné břemeno nebo služebnost zaniknout. Podání návrhu vás vyjde standardně na 2 000 Kč.

Na základě čeho může věcné břemeno zaniknout?

  • Na základě rozhodnutí příslušného orgánu

  • Ze zákona

  • Smrtí oprávněného

  • Zánikem oprávněného v případě právnické osoby

  • Splněním rozvazovací podmínky = poděpíšte smlouvu, kde se s protistranou domluvíte na zániku

Nevíte si rady? Pomůžeme vám

Nechte nám na sebe kontakt a krátký popisek, s čím vám můžeme pomoct. Ozveme se, jakmile to bude možné.